TALKIN’ EAGLES WITH DAVE SPADARO, HOLLIS THOMAS, AND JJ ARTHEGA-WHITESIDE!